Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Want bij U is de bron des levens
 
 
 
 
 
 
Want bij U is de bron des levens
 
Houdt u er ook zo van om een wandeling te maken langs een helder beekje of te picknicken aan de oever van een snelstromend riviertje? Je hoeft er niet ver voor weg, want in ons eigen land zijn tal van watertjes, sprengen en beekjes te vinden. Rustig kabbelend of wild stromend water is boeiend om naar te kijken en om er naar te luisteren. Er gaat rust vanuit. Wie dat heeft ervaren zal daar ongetwijfeld met vreugde aan terugdenken. Voor gelovige mensen spreekt de natuur van Gods grootheid. Terwijl zij langs het water wandelen of aan de oever van een beekje uitrusten, gaan hun gedachten onwillekeurig uit naar God, de Schepper, die de bron van levend water genoemd wordt. Zo iemand was priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899). Hij zat graag aan het water te genieten en dacht dan aan God. Dat inspireerde hem tot het schrijven van poëzie. Regels als: "O, wilde en onvervalste pracht / der blommen, langs den watergracht!" of: "Als de ziele luistert, / spreekt het al een taal dat leeft." Onlangs heb ik ook een dergelijke ervaring gehad. Met een groepje natuurliefhebbers bracht ik een bezoek aan het landgoed Oldenaller bij Nijkerk. Daar bevindt zich in een van de singelgrachten, vlak bij het landhuis, een fontein die het water bijna twee meter hoog spuit en die al jarenlang in werking is. Wij dachten dat het water door middel van een vijverpomp omhoog gestuwd werd, maar de boswachter vertelde ons dat dit een klein natuurwonder was, een zogenaamde artesische bron. Op meer dan 50 meter diepte bevindt zich een waterwel, die jaren geleden aangeboord is, met als resultaat dat er door de druk van de aardlagen voortdurend water omhoog spuit. Het is heel zuiver water en van uitstekende kwaliteit. Het kan zo gedronken worden. Natuurwonder Bij het zien van deze bron moest ik denken aan het levende water waarvan in de Bijbel gesproken wordt. Over 'levend water' staat er heel wat geschreven en dat is begrijpelijk. Water is immers voor de mens van levensbelang. Vooral in warme landen is er vaak gebrek aan water en moet men er zuinig mee omspringen. In Palestina zijn de zomers heet en droog en verdort het land. Het is daarom een weldaad voor de bewoners dat er diep onder de grond, op ondoordringbare steenlagen, wellen en bekkens zijn waarin het grondwater zich verzamelt. Dit water komt dan in de dalen in de vorm van een (artesische) bron aan de oppervlakte. De dichter van Psalm 104 herkent in dit natuurwonder Gods zorgende hand: "Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij daarheen." Ook in Psalm 74 wordt Gods leiding daarin erkend: "U bent het, die bronnen en beken opengebroken hebt." Naast de bronnen die aan de oppervlakte water omhoog stuwen kende men ook putten die men uitgegraven en gemetseld had, nadat op grote diepte een waterwel gevonden was. Wie zo'n put gemaakt had was er zuinig op. Vaak ontstond ruzie met herders van andere families over het gezamenlijk gebruik van een put. Het water in de put werd eruit gehaald met kruiken. Dat was doorgaans werk voor de vrouwen. Daarom was de aanwijzing die Jezus aan Zijn discipelen gaf, dat zij een man met een waterkruik moesten volgen, heel duidelijk. Dat viel immers op (Lucas 22:10). Vruchtbaarheid Het bronwater is zuiver en koel en smaakt heerlijk. Het wordt evenals het stromende water van een beek 'levend water' genoemd, in tegenstelling tot stilstaand water dat in een regenbak wordt opgevangen en bewaard. In bijbelse tijden was dat ook al zo. Als er in een dorre plaats water opborrelt, ontstaat er rondom zo'n bron vaak een kleine oase waar frisgroene planten en bomen groeien. Het frisse bronwater bewaarde men thuis in grote, stenen kruiken of vaten, zoals dat het geval was op de bruiloft te Kana waar Jezus water in wijn veranderde (Johannes 2:6). Wij kunnen goed begrijpen dat in de Bijbel 'levend water' gezien wordt als een beeld van zegen en vruchtbaarheid. Een mooi voorbeeld daarvan vinden wij in het boek Ezechiël. De profeet beschrijft in hoofdstuk 47 een visioen, waarin hij een bron ziet opborrelen onder de drempel van de tempel. Het water zwelt aan tot een diepe beek. "Overal waar de beek komt, zal alles leven" (vers 10) en "Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel" (vers12). Dit beeld zal later de evangelist Johannes uitwerken in zijn boek Openbaring (hoofdstuk 22). Reiniging In het alledaagse leven ervaren wij dat fris water reinigt, verkoelt en verkwikt. Wij zijn blij als wij onze vuile handen kunnen wassen of onze dorst kunnen lessen. Het ligt voor de hand dat men vanwege de reinigende kracht van water daaraan ook een geestelijke betekenis heeft gegeven. De Thora, de wet van Mozes, schrijft het gebruik van levend water voor bij rituele reinigingen (Numeri 19:17) en het water van de doop symboliseert de afwassing van onze zonden. Daaraan wordt men herinnerd als er een doopplechtigheid plaatsvindt. In de zomer gaan mijn vrouw en ik elk jaar naar Noord-Beieren en steevast bezoeken wij dan de middeleeuwse Munsterkerk in Markt Heidenheim, de plaats waar al in het midden van de achtste eeuw drie Angelsaksische zendelingen het evangelie brachten. Het waren twee broers, Willibald en Wunibald en hun zus Walburga. Achter die kerk staan wij dan altijd even in gepeins verzonken bij de 'Taufbrunnen', de doopbron, een bron waaruit helder, fris water opborrelt. Hoeveel mensen zullen sinds 750 in dat water al niet gedoopt zijn? Godsverlangen In een hete en droge omgeving kun je soms erg dorst hebben. Het gevoel van hevige dorst is in de Bijbel het beeld geworden van diep, heilig heimwee naar God en Zijn dienst. Dat verlangen wordt door de dichter van psalm 42 uitgedrukt in het onvergetelijke beeld van "de hinde die naar waterbeken smacht." Door de eeuwen heen heeft deze symboliek dichters en beeldende kunstenaars geïnspireerd. Het beeld is ook voor vele eenvoudige gelovigen vertroostend en bemoedigend. Zij voelen zich in hun strijd tegen het kwaad vaak als 'het hijgend hert, der jacht ontkomen'. Toegegeven, in de onberijmde tekst staat dat zo niet, maar al in de Middeleeuwen interpreteerde men het zo. De gelovige ziel is als een hert dat door de jager, de duivel, opgejaagd wordt en dat rust vindt aan de frisse waterstromen waar God het lafenis en verkwikking schenkt. Levensbron De bron van levend water is in de Bijbel het verheven symbool van de levende God uit wie al het goede ontspringt: zegen, vruchtbaarheid, leven, genade, ontferming, vergeving en verkwikking. God, de levensbron. Vroeger vertaalde men bron des levens ook wel met 'fontein des levens' (Statenvertaling). In de rooms-katholieke traditie sprak men in het Latijn van 'fons vitae'. Op het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck, 'De aanbidding van het Lam', is een werkelijke spuitende fontein afgebeeld. David, de dichter van Psalm 36, werkt dit beeld uit. Hij zegt in vers 8: "Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen" en vervolgt dan met de woorden: "Zij laven zich aan het vette van uw huis, U drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht" (vers 9-10). 'Het vette van uw huis' slaat letterlijk op de offermaaltijden in het huis van God. De geestelijke betekenis ervan is: zij genieten van de nabijheid en de gemeenschap van God, zij ontvangen zegeningen en geestelijke goederen in het Rijk van Gods genade. De 'stroom van uw liefelijkheden' is hier het beeld van volheid en zegen. God is de bron van het leven: bij Hem vinden zij het ware leven. Water en licht zijn immers twee onmisbare voorwaarden voor leven. Schaarste Stromend water was niet altijd beschikbaar, of men moest te veel moeite doen om het te halen en dus verzamelden de Israëlieten in de regentijd water in grote stenen bakken, de zogenaamde cisternen, die zij in de steenrotsen uitgehouwen hadden. Zo'n cisterne moest volgens de wet van Mozes afgedekt worden (Ex. 21:33), zodat bijvoorbeeld een blinde er niet in zou vallen. Het regenwater werd er na verloop van tijd niet smakelijker op. Het ging stinken, er dreef vuil op en er zaten vieze beestjes in. Soms braken de bakken en liep het kostbare water weg. Toch was zo'n regenbak de wens van iedere huisvrouw, zoals de koelkast dat nu is. In 2 Koningen 18:31 wordt daarop gezinspeeld. De profeet Jeremia maakt van dit gegeven gebruik als hij het volk verwijt dat zij de ware God verlaten hebben. God zegt: "Mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden" (2:13). Israël zocht zijn kracht in het waarnemen van uiterlijke godsdienstige plichten, maar in hun hart waren de mensen bezig met hun eigen zaken. Lijken wij ook niet op Israël? Wat maken wij ons druk om van alles en nog wat, ook in religieus opzicht, terwijl wij niet of nauwelijks tijd vinden om de Heiland daadwerkelijk na te volgen. Vrederijk Het beeld van het water wordt ook gebruikt als symbool van het toekomstige vrederijk van Christus. De profeten jubelen het uit als zij dat Rijk voor hun geestesoog zien. Jesaja schrijft: "Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils" (12:3). "De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren; (…) Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen" (41:17). God belooft: "Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen" (44:3). Bij de profeet Zacharia staan soortgelijke beloften: "Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden" (14:8). Jezus, de Bron Over levend water spreekt ook de Here Jezus Christus. In Johannes 4 wordt verteld dat Hij midden op de dag, als het erg heet is, aan de bron van Jacob zit even buiten de Samaritaanse stad Sichar. Op dat moment komt er een vrouw aan om water te putten. Jezus vraagt haar om water. Er ontwikkelt zich een gesprek waarin Jezus spreekt over 'levend water' in geestelijke zin. De vrouw begrijpt het niet als Jezus zegt: "Indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven" (vs. 10). Hij bedoelt dat in Hem, de ware Messias, het eeuwige leven te vinden is, dat Hij de bron des levens is en dat uit Hem de genadegaven van de Heilige Geest uitgaan die de dorstige ziel verkwikken en vertroosten. Toen de Israëlieten tijdens de woestijnreis van Egypte naar het beloofde land soms van dorst versmachtten, moest hun leider Mozes op Gods bevel op de rots slaan, waarna er water uit tevoorschijn kwam (Exodus 17:6). Deze rotssteen, zal Paulus later zeggen, was Christus (1 Corinthiërs 10:4). Ook degenen die in Jezus Christus geloven mogen waterbronnen zijn. In Joh. 7:38 zegt Jezus dat stromen van levend water uit hun binnenste zullen vloeien zoals water uit de rots. Jezus ziet het als de hoogste levensvervulling voor de gelovigen, dat zij dat levende water doorgeven aan anderen. Dat kunnen ze echter alleen als zijzelf verbonden zijn met Jezus, de fontein en bron van het heil.  
 
 
@Drs. Nico van Velzen

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl