Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met het levend water.

 

Heb je wel eens echt dorst gehad? Niet een beetje dorst, maar echte dorst?

Zoveel dorst dat je er alles voor doet om deze dorst te lessen?

 

Ikheb vele keer in mijn leven dorst gehad, maar een keer echte dorst.

Een keer, tijdens mijn dienstplicht bij het korps mariniers, op Aruba, op een bloedhete dag tijdens een militaire oefening.

Op de morgen van deze hete dag, was er niet genoeg water voor iedereen.

Ik had mijn water gedeeld

Terwijl wij door een bloedhete vallei marsten, werd het watertransport onderschept en een aantal uren stilgezet.

Voordat deze  bloedhete dag  ten einde was, zag ik alles niet helder meer, overal verschenen  reclamebordjes met cola. Een glas cola had ik zonder twijfelen geruild voor 1000 gulden. Ik vreesde het einde van deze hete dag niet te halen, de legerleiding ook niet en we moesten stoppen met de mars.

Een ongezonde situatie die het leven bedreigde.

Gelukkig werd er extra water aangevoerd, en konden we onze dorst lessen en op krachten komen en hoefden we niet te sterven door gebrek aan water.

 

Ik wil jullie meenemen naar een andere verhaal, waarin ook dorst is.

Een dorst van een mensenhart. Een verhaal wat in de bijbel beschreven wordt.

 

Lichamelijke dorst is erg, innerlijke dorst, een dorstig hart is misschien wel erger.

Zoals het lichaam water nodig heeft, heeft het innerlijk bevestiging, erkenning en waardering nodig om niet te sterven.

 

Een hart is gemaakt om liefde te ontvangen, deze liefde te koesteren en te beantwoorden, maar ook om door te geven.

 

In dit verhaal is er een dorstig vrouwenhart.

Ik weet de oorzaak van haar dorst niet.

Ik weet niet in welke omstandigheden ze is opgegroeid.

Ik weet niet wie haar ouders waren,

ik weet niet wat ze meegemaakt heeft.

Ik weet niet wat ze heeft gekregen en wat ze heeft gemist.

Kortom, ik ken jaar levensverhaal niet.

 

Wat ik wel weet is dat ze niet gelukkig is,

Wat ik wel weet is dat ze zich er niet bij voelt horen.

Wat ik wel weet is dat ze daarom anderen mensen gaat vermijden.

Wat ik wel weet is dat ze moeilijk langdurig net iemand kan samenleven

Hoewel de oorzaak  in dit verhaal niet bekend is, spreekt dit van een enorme dorst, een dorst naar liefde die ze niet gekregen heeft.

 

Dan, op een dag, een goede dag,  een hete dag, een dag waarop iedereen de schaduw opzoekt omdat het gewoonweg te heet is om water te halen, gaat zij water halen.  En ze komt een man tegen. Geen gewone man blijkt, maar en man die haar hele leven op zijn kop zet. Een man die anders is dan alle andere mannen die ze tot nu toe ontmoet heeft.   Een man die anders naar haar kijkt,

Een man die haar op waarde schat, haar ziet als zijn gelijke, haar eervol en waardevol behandeld, en haar hoffelijk een gunst vraagt.

Er gebeurt wat in haar hart, er begint iets te vloeien in haar woestijndroge hart.  Dit kan niet waar zijn. het levend water stuit ook op haar zorgvuldig opgebouwd weerstand systeem om niet opnieuw pijn gedaan te worden, om niet opnieuw gekwetst te worden, op niet opnieuw teleurgesteld te worden.

 

Johannes 4:9

De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? (Want Joden gaan niet om met Samaritanen.)

 

Je kunt de vraag opvatten als een vraag om het bij het oude vertrouwde te houden. Hoe slecht de situatie en omstandigheden ook zijn, het is bekend, en bekend is betrekkelijke veilig.

Je kunt de vraag opvatten een verontwaardigde vraag: hoe durft u dit te doen? Ik ben je slavin niet!

Je kunt de vraag opvatten als een vraag van verbazing die nieuwsgierig maakt,

Ik vermoed zelf het laatste, vooral als ze in de ogen van Jezus heeft gekeken, en daar de liefde in zag, maar ook een traan van verdriet over de pijn in haar leven.

 

De tien woorden (geboden) kennen we allemaal. De ogen van Jezus vertellen de vier woorden van God:

Ik hou van Jou!

 

Deze zeer ongebruikelijke en eervolle vraag  van Jezus brengt een omkeer in haar leven.

Jezus peilt haar leven, ontmoet haar ziel en verovert haar hart op een zuivere manier.

 

Door vraag en wedervraag komt Jezus bij de kern van haar situatie: vijf mannen gehad en vijf keer afgewezen.

 

Een vrouw met een gebroken hart, samenwonend met de zesde man komt Jezus tegen.

Hij die zegt dat Hij levend water is en het levend water kan geven.

 

Hij legt de wortel van pijn  en gemis in haar hart bloot, maar brengt ook innerlijke genezing, hoop en toekomst voor deze vrouw. Haar dorstig hart wordt volgegoten met levend water, boordevol liefde, het loopt ervan over.

 

zij koestert het en geeft het door aan haar stadsgenoten en daarmee terug aan Jezus.

 

De ontmoeting met de zevende man is zo ingrijpend, dat ze haar waterkruik laat staan en iedereen in de stad op de hoogte brengt wat haar is overkomen.

 

Het levend water stroomt de Samaritaanse stad in, een achtergestelde stad van een minderwaardig volk en zij ontvangen liefde, leven en genade.

 

Als jij denkt, leuk voor hen, maar wat heb ik daar aan?

De vier woorden van God zijn ook voor jou!

 

God zegt tegen JOU: ik hou van Jou,

Sterker nog, ik heb altijd van je gehouden en ik zal van je blijven houden. Jer (31:3-4)

God zegt dat hij gevoel heeft voor jou, hij wordt met innerlijke ontferming over je bewogen( jer 31:20)

God heeft goede, liefdevolle en eerlijke gedachte over jou, geen kwade gedachte ( jer 29:11)

God heeft vaker een goede, liefdevolle gedachte over jou dan er zandkorrels op de aarde zijn. Hij heeft zelf een goed boek over jou leven geschreven( psalm 139:16-18)

 

De vrouw zei tegen Jezus dat ze het levend water van hem wilde hebben, als jij dit ook zegt tegen Jezus, denk je dat Jezus jou zonder water laat vertrekken?

 

http://www.geloofinjezus.nl

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
This is the air I breathe
 
 
this is the air I breathe
this is the air I breathe
Your holy presence living in me

this is my daily bread
this is my daily bread
Your very word spoken to me

And I, I'm desperate for you
And I, I'm I'm lost without you

this is the air I breathe
this is the air I breathe
Your holy presence living in me

this is my daily bread
this is my daily bread
Your very word spoken to me

And I, I'm desperate for you
And I, I'm I'm lost without you
And I, I'm desperate for you,
And I, I'm lost without you,

I'm lost without you,
I'm  lost without you.
I'm  desperate for you.
I'm  desperate for you

this is the air I breathe
this is the air I breathe
Your holy presence living in me

this is my daily bread
this is my daily bread
Your very word spoken to me

And I, I'm desperate for you
And I, I'm lost without you.
 
 

Reacties

 

 

 

 

 

 

Let Your Holy Presence fill this place

 

 

Fill this place

Fill this place Lord

let Your Holy Presence fill this place

And we’re crying fill this place,

fill this place

Lord let Your  Holy Presence

Let Your Holy Presence

Let Your Holy Presence


There is nothing we can do until Your Spirit moves

There is nothing we can  do until Your Spirit moves,

(Repeat as directed)

Fill this  place

Fill this place Lord

let Your Holy Presence

Let Your Holy  Presence

Let Your Holy Presence 

(Repeat as directed)


 Joe Pace
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 

How we need the River - Lyrics

 

Lord, I thirst for you

There is no one else who satisfies

And my soul, it longs for you

Like the deer panting for the water


Oh, now I wait for you

Take me to your courts of glory

And fall upon me, Lord

Give me strength to help me stand

In this dry and weary land


-Chorus-

How we need the river

How we need the rain

Living water flow to us

Again, we pray


Shower down your glory

Shower down your grace

Let your holy presence

Fill this place

Let your holy presence

Fill this place


-Verse 2-

Deep calls unto deep

Lord we seek to know your glory

For there is only you

And our hearts cry

Abba Father


Now Lord Jesus come

May your love and grace restore us

Breathe upon us

Lord Let your mercies be brand new

Let the whole earth worship you


-Repeat Chorus-

 


-Refrain- Jesus, come and free us

To worship in spirit and in truth

Heal us and reveal to us Your power


-Repeat Chorus-


Let your holy presence

Fill this place

 

Terry Macalmon


Reacties

 

 

"Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,

zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God;

wanneer zal ik komen

en voor Gods aangezicht verschijnen?"

Psalm 42:2

Reacties

 

 

 

 

 

Dorst naar God

 

 

  Psalm 42:3

 1. Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van    Korach. 
 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
 3. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?
 4. Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?
 5. Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte.
 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns    aangezichts.
 7. O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte.
 8. De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan.
 9. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.
 10. Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?
 11. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God?
 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Heb je ook dorst? Dorst naar God? Schreeuwt je hart het uit tot God. Versmacht je ziel van verlangen om in de voorhoven des Heeren te mogen zijn? Of smacht je naar het genot van de wereld? Waar dorst je naar in je leven. Dat is toch een eerlijke vraag? Ken je nou wat van dat verlangen van "Geef mij Jezus of ik sterf". Van dat verlangen naar God, dat verlangen naar die tere omgang met God. Heere, het maakt me niet uit welke weg ik moet gaan, als ik maar met u mag zijn. Heere, ik kan niet zonder U.

Daar gaat het in deze psalm over. We lezen hier een psalmdichter die niet meer kan opgaan naar Gods huis. En hij vergelijkt zich hierbij met een hert. De psalmberijming spreekt hier van een hert dat aan de jacht is ontkomen. En dat hert heeft dorst. Een hert dat op zoek is naar water. Heb jij wel eens dorst gehad? Echt dorst? Ik denk dat wij maar een klein beetje kunnen begrijpen wat dat er hier bedoeld wordt. Een dorst zoals hier wordt bedoeld is een dorst waarbij de dood heel dicht bij is. Dat hert dat komt bijna om van de dorst. Als er niet snel water komt, dan zal het hert sterven. Van zo'n dorst spreekt hier de psalmdichter. Hij heeft zo'n dorst naar God dat hij bijna het leven niet meer heeft. Wanneer, schreeuwt hij uit, zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?

Wat is er aan de hand met deze psalmdichter? De psalmmist is verbannen van de tempel en de eredienst. De meeste verklaarders schrijven deze psalm toe aan David ten tijde als hij voor zijn zoon Absalom op de vlucht was. Het heiligdom was voor hem onbereikbaar. Maar zou dat nu het belangrijkste geweest zijn voor hem? Ging het hem dan alleen maar om de instellingen van de Heere. Ging het hem om de eredienst alleen? Je komt zoveel van die mensen tegen bij wie het gaat om de kerkdienst op zichzelf. Het gaat dan niet zozeer om de God van de kerk, maar alleen om de sfeer en om een dominee. Het gaat dan eigenlijk meer om de sensatie dan om de werkelijke beleving van het geloof. 

Wat is jou intentie waarmee je naar de kerk gaat? Ga je nu werkelijk naar de kerk om God te ontmoeten onder Zijn Woord, of ga je om een dominee, of om de muziek. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer kerken waar het er om gaat dat de mensen een soort 'kick' moeten voelen van sensatie of extase. Ze willen eigenlijk uit hun dak gaan met een godsdienstig sausje er over heen. Anderen hebben helemaal het verlangen niet om naar de kerk te gaan en doen het uit gewoonte. In steeds meer gemeenten is er nog maar één keer per zondag een dienst. De tweede dienst werd eigenlijk niet meer bezocht, dus waarom zou je die dienst dan nog houden?

Dat alles kon bij deze psalmdichter echt niet bestaan. Het ging hem niet om de kerkdienst op zichzelf en toch ook weer wel. Het ging hem om de dienst aan de levende God en dat kon ook niet buiten de feesthoudende menigte om. Dat was het eerste verlangen. Daar dorste hij ook naar. Hij dorst naar de omgang met de levende God. Alleen in Zijn nabijheid was er voor hem het leven. Maar we lezen ook dat hij bespot werd.

Die bespotting was het gevolg van zijn vlucht. En dan lijkt het erop dat bij de psalmmist de waaromvragen ook niet onbekend zijn. Als de vijanden lachen en roepen: "Waar is nu je God". Je vertrouwde toch op je God? Waar is hij nu dan?

Deze psalm is niet alleen de ervaring van de psalmmist. Deze psalm geeft ook de ervaring weer van Gods kinderen. De worsteling tussen vreugde en droefheid, teleurstelling en hoop. Herken je er iets van in je leven dat alles tegen lijkt te zijn. Alles lijkt zich tegen je te keren. Je vertrouwd op de Heere en toch gaat alles anders dan dat je had verwacht. Teleurstelling op teleurstelling. Vijandschap op vijandschap en al de hoop en al de verwachting in je leven wordt met bruut geweld de grond ingeslagen. Zo erg, dat als men tegen je zegt dat je op God moeten hopen, dat je niet anders kan antwoorden dan door te zeggen: "Ik wilde wel dat ik dat nog kon!"

Vervolgd door zijn eigen zoon gaat David door het leven. En het was ook nog zijn eigen schuld. Was het hem niet belooft na dat hij zijn zonde met Bathseba had bedreven? God had het oordeel hem aangezegd. En als ik nu naar David kijk, dan heeft hij inderdaad gezondigd. Maar dan moet ik nochthans zeggen dat hij heiliger is dan dat ik ben. En als hij dan nu al begint uit te roepen dat hij dorst naar God. Dan kan de angst mij wel om het hart slaan. Want beste lezer, jij en ik maken het er zelf naar dat God ons bestraffen moet, dat Hij ons dorstig moet maken.

Als God dat niet zou doen, dan zouden we het water van de wereld indrinken als zoete wijn. Maar God laat aan Zijn kinderen steeds meer zien dat het water van de wereld niet verzadigen kan. Hij geeft zijn kinderen de bespotting van de wereld zodat ze daar niet terecht kunnen. Zodra Gods kind aanklopt bij de wereld, dan komt de bespotting: "Je vertrouwd toch op God". Misschien dat alles wel tegen je lijkt te zijn. Misschien is er wel een ernstige ziekte in je gezin en zoek je hulp en kun je die niet krijgen. Je hebt toch een God die voor je zorgde toen het goed ging? Waarom doet Hij dit dan, waarom gaat Hij dan deze weg met je? 

Wat een bespotting en er is geen verzadiging te vinden in de wereld. Voel je de waaromvragen op komen? Waarom Heere? Waarom bent U, nu juist in deze moeilijkheden onzichtbaar? Heere, ik heb U nodig, ik kan niet verder zonder U! Ken je die dorst naar God? Heere, ik heb geen vrede voor mijn hart. Ik voel me als een hert dat aan de jacht is ontkomen. Heere, ik kom om!! Vriend, ik wil een antwoord van je. Waar dorst je naar? Waar zoek je je vrede, waar zoek je je rust? Kom, geef eens antwoord? Zoek je nog steeds je rust in de wereld. Schuif je de eeuwigheidzaken maar eindeloos voor je uit? Laat maar, dat komt straks wel. Ja, straks als het eindeloos te laat is.

Kun je nog zonder God leven? Is er nog steeds niet die nood in je hart dat je Jezus niet meer kunt missen. Schreeuwt je ziel nog steeds niet tot Jezus? Vorige week heb ik geprobeerd je aan te tonen dat er uit jou en uit mij geen goed voortkomt. Dat was misschien heel scherp, maar toch hoop ik dat het je aan het denken heeft gezet. Ik hoop dat je bent gaan inzien dat je met al je eigen vlees niet verder kunt. Je hebt een Verlosser nodig. Het is echt mijn bedoeling niet geweest om je de grond in te trappen, maar ik hoop zo dat je volkomen onmogelijkheid je doet uitroepen naar Christus. Ik hoop dat het je de afgelopen week zo vermoeid heeft gemaakt dat je nu versmacht naar het ware water. Roept je hart nu uit tot God? Jezus zegt dat Hij het levende water is en dat wie daarvan drinkt nimmermeer zal dorsten.

Al het afsnijdende werk dat er gebeurd heeft maar een doel, dat je gaat roepen tot God. En dan kan het zijn dat dit is omdat je na ontvangen genade dieper en meer op God moet leren vertrouwen. Maar het kan ook zo zijn dat je van je ongeloof bevrijdt moet worden. De Heere heeft er een doel mee om je op te jagen. De Heere wil je laten verlangen naar de overdaad die er bij Hem is. Psalm 36 laat ons iets zien van die volheid die er is bij de Heere. Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.

Er ontstaat een zekerheid in het leven van een zoekende ziel. Bij U is de fontein. Daar moet ik zijn. Ik kan niet zonder die fontein, ja ik zal omkomen als ik niet uit die fontein zal drinken. De fontein van de wereld spuit een afgrijselijk brouwsel. Daarvan krijg ik alleen maar meer dorst. Net al met zout water, als je daarvan drinkt, krijg je steeds meer dorst totdat je er in omkomt. Bij U Heere is de levensbron!! 

En daar waar die conclusie getrokken wordt, daar waar die zekerheid begint te leven, daar ontstaat ook de hoop. Daar ontstaat een pleiten op Gods beloften. Dan kan het niet anders of een mens gaat zich vasthouden aan Gods beloften. Dan is er niets meer over waarin ik vrede kan vinden. Dan is er niets meer waardoor ik mijn dorst kan lessen dan bij Jezus alleen. Mijn zonden zijn te groot om ze weg te poetsen. Er is maar één mogelijkheid die overblijft: ik moet bij Jezus zijn. Daar is het leven, daar is het licht. Maar daar ontstaat onherroepelijk ook het verlangen. Dan wordt het waarom veranderd in wanneer. Daar waar het verlangen van je hart begint te branden dan vraag je je niet langer meer af waarom er die dorst is. Want dat heb je dan geleerd: eigen schuld, eigen schuld. Maar dan komt er een andere vraag die voortkomt uit het verlangen: Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen!

Dan zegt mijn hart: Heere ik kan niet anders dan tot U gaan, maar Heere wanneer mag ik dan die vrede vinden. Wanneer mag ik dan rust vinden in U. Ach, als je op jezelf ziet dan kan het nooit dat je vrede vindt. Maar dat 'wanneer' komt voort uit de hoop en de hoop komt voort uit het verlangen en de wetenschap dat je alleen nog maar bij Jezus redding kan vinden. Dan kan je niet meer wachten. Dan wordt het verlangen zo sterk en als Christus Zich dan laat zien, dan kun je met eerbied gesproken niet langer meer wachten, maar dan vlieg je Hem om Zijn nek. Want daar is het leven, daar is het Licht. Want in Uw Licht zien wij het Licht.

Er blijft dan zondags ook maar één verlangen over. Dan is de kerkgang iedere week weer het moment waar je naar uitziet. Niet om onder de preek te zitten om te keuren of de dominee wel alles goed zegt. Niet om in de kerk te zitten om te luisteren voor je buurman, maar met het grootste verlangen om met de feestvierende menigte de Heere te loven en te prijzen omdat Hij jou Zaligmaker is. Dan toch feestvieren? Toch de sensatie of de extase? Nee, maar feestvieren met allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Feestvieren met allen die die drinken uit de Bron des Levens. Dat is een feestvierende menigte waarin het feestvieren ligt in het volbrachte werk van Christus. Daar vertrouw ik op, in Hem alleen kan ik geloven dat ik zalig kan worden.

Ben je dan van je dorst af? Ach, in dit leven zijn er iedere keer weer tijden van dorst. Maar waar ligt dat aan? Ligt dat aan de bron. Ligt dat aan de Heere. Is Zijn overvloed een overvloed met een beperking. Zijn er tijden dat de bron niet voldoende water geeft? Nee, de tijden van dorst komen voort uit mijn verdorven vlees. Dat is dat vlees waar we het vorige keer uitgebreidt over hebben gehad. Dat is die oude mens die nooit iets goeds zal voortbrengen. Dat is dat verdorven vlees wat iedere keer weer ongeloof en zonde voortbrengt waardoor we weer dorst krijgen. Is dat de schuld van de Heere? Nee, dat is eigen schuld, maar waar de nieuwe mens in ons leeft, brengt dat een verlangen voort om nooit meer weg te willen bij de bron. Maar o ons oude vlees blijft ons opspelen in dit leven. En dan zijn er tijden dat je moet zeggen: "Ik heb geen deel aan Christus en ik zal nog omkomen" Maar hoop op God en ik zal Hem nog loven. De Heere alleen moet onze bron zijn. Maar wat moeten we zeggen dat we onze oren zo snel laten hangen naar die oude mens in ons. Wat een zegen dat de Heere je dan weer dorstig maakt. Dan moet je misschien wel op de vlucht omdat de duivel je aanklaagt. En toch dan zal het de ervaring van al Gods kinderen zijn dat ze weer mogen schuilen bij Christus en drinken mogen uit de Bron die nooit zal opdrogen.

Dan is het nog even en dan zal je nooit meer dorsten. Dan is het nog even en dan zal je eeuwig bij Hem mogen zijn. En daar is geen zonde en geen oude mens meer. Daar zal alles volkomen zuiver zijn. Nooit geen dorst meer, nooit geen twijfel meer.

Hoe is het nu met je dorst? Of heb je nog nooit dat verlangen gehad van vrede met God? Dan ben je arm, nameloos arm. Dan zal straks dat moment komen dat je werkelijk om zult komen van de dorst. Dan zul je straks de eeuwigheid moeten doorbrengen in die vlam die nooit meer zal uitgaan. Dan zul je versmachten van dorst en er zal geen druppel water zijn die je tong zal verkoelen. En dat terwijl Jezus je is verkondigd. En dat terwijl de Bron je is voorgehouden. In jouw is er niets, maar in Christus ligt de enige weg tot je behoud. Je kan je dorst wel lessen met het vergif van de wereld, maar het zal ten einde blijken dat het je dood zal zijn.

De duivel zal je laten zien hoe heerlijk dat water van de wereld is. En toch het is zout water. Ja, er is genoeg van maar het lest je dorst niet en het zal je ondergang betekenen. Er is maar ene bron die het leven geeft. En ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die geen vrede zoeken. Alle mensen zoeken vrede, alle mensen dorsten naar rust voor hun ziel. Dan zal de ene het in de discotheek zoeken, de ander op een houseparty en een derde in de sensatie van wat godsdienst. Maar er is maar ene bron die jouw het leven schenken kan en werkelijk je dorst kan lessen. Jezus is de bron van het leven. Ga dan toch, loop Hem aan als een waterstroom en Hij zal je verzadigen!http://www.eindeloosgelukkig.nl/

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervuld met de Geest

 

11.1.  de oproep

 

"En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest"

 (Efeze 5:18)

 

Wordt vervuld met de Geest. Dit staat in de gebiedende wijs. Het is een opdracht, waarvan de Here God verwacht dat wij die nakomen.

 

Je kunt dus blijkbaar weten of je al of niet vervuld bent met de Heilige Geest. Toen de apostelen de gemeente in Jeruzalem op­dracht gaven om uit te zien naar mannen, die geschikt zouden zijn voor de taak van diaken, gaven ze als eis (als criterium) mee, dat het mannen moesten zijn die vol van geloof en vol van de Heilige Geest waren (Hand. 6:3,5).

 

Bij de bekering hebben we allemaal de Heilige Geest ontvangen (Rom. 8:9), maar niet ieder christen is van de bekering af aan ook vervuld met de Heilige Geest. Vandaar de aansporing, gericht tot Christenen "wordt vervuld".

 

11.2.  Wat houdt het in?

 

Vervuld met de Geest betekent dat je beheerst en gesterkt wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de kontrole over je, zodat je door de Geest wordt gestuurd en versterkt.

 

Let op de parallel die in het vers (Efeze 5:18) wordt gemaakt tussen vervuld zijn met wijn en vervuld zijn met de Geest. Als je vervuld bent met wijn, dan neemt de wijn de kontrole over je persoon en je gedrag over. Je bent dan "onder invloed" van de wijn. Als de Geest van God je vervult, dan neemt de Geest van God de kontro­le over en ben je "onder invloed" van de Geest.

 

Het verschil is dat de wijn de eigen persoonlijkheid uitschakelt en de Heilige Geest doet dat niet.

 

11.3.  De vervulling met de Heilige Geest is niet een eenmalig gebeuren

 

Letterlijk staat er (Efeze 5:18) in het Grieks: "wees steeds bezig om vervuld te worden".

 

Het is dus iets wat steeds doorgaat.

 

11.4.  Wat is het gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest?

 

De kracht van God werkt dan in en door je heen.

"gij zult kracht ontvangen" (Hand. 1:8).

"bekleed met kracht uit de hoge" (Luc 24:49).

"met kracht gesterkt te worden door de Heilige Geest" (Efeze 3:16).

 

 

Jezus gebruikte het beeld van "stromen (rivieren) van levend water".

"Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen ontvangen zouden"  (Johannes 7:38,39)

 

Door de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest, zouden er stromen van levend water uit het binnenste van de gelovigen vloeien.

 

Die stromen vloeien als een christen vervuld is met de Heilige Geest. Dan werkt de Geest in en door hem heen. Dan worden mensen gezegend door de aanwezigheid en de aktiviteiten van die chris­ten. Dan worden mensen aangeraakt door Gods Geest.

 

Je heb als christen een fontein in je. (Johannes 5:22).

 

11.5.  Het teken of bewijs dat je vervuld bent met Gods Geest

 

Jezus zei: "Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". (Hand 1:8)

 

Even tussen haakjes; Jezus zei niet: "gij zult de gave van het spreken in tongen ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". In 1 Kor 12:30 stelt Paulus de retorische vraag "spreken soms allen in tongen?" met als antwoord "Nee"

 

Het enige werkelijke bewijs, dat je vervuld bent met de Heilige Geest is dat de kracht van God in je leven werkt en op je werk voor God rust. Stroomt de zegen van God (de werking van Gods Geest) door je heen?

 

11.6.  Wat moet je doen om vervuld te worden met de Heilige Geest?

 

Hoe word je vervuld?

 

Als wij goed met de Heilige Geest, die in ons woont, omgaan dan vervult hij ons automatisch.

 

Hoe moeten we met de Heilige Geest omgaan?:

 

11.6.1.  We moeten de Geest niet bedroeven

 

Efeze 4:30.

 

We moeten de Geest niet bedroeven door zonde. We moeten alle zonde waar we ons bewust van zijn wegdoen en aan God belij­den. Ook de subtiele zonden moeten we als zonde erkennen. Bijvoor­beeld: zelfmedelijden, ontevredenheid, irritatie, gesnauw, trots, jaloezie, bezorgdheid, drift, egoisme, hoogmoed, enzo­voorts.

 

11.6.2.  We moeten de Geest van God niet uitdoven

 

1 Thess. 5:19.

 

Als de Geest ons ergens toe dringt, moeten we daar op ingaan. We moeten beschikbaar zijn. Als we dat niet doen, doven we de Geest.

 

We moeten ons door de Geest laten leiden (Gal 5:18).

 

11.6.3.  We moeten wandelen door de Geest.

 

Galaten 5:16.

 

We moeten de dingen, die we doen niet in eigen kracht doen. We moeten de dingen doen in de kracht van de Heilige Geest. We doen het wel, maar we verwachten het niet van onze eigen inzet en bekwaamheid, maar van Gods Geest, die het door ons heen zal doen.

 

Naar de mate waarin we voldoen aan deze voorwaarden, zal de Geest van God ons vervullen.

 

De Geest van God doet dit automatisch. Als wij aan die voor­waarden voldoen, vervult Hij ons.

 

Ik ben geregeld christenen tegengekomen, waar je duidelijk Gods Geest in en doorheen zag werken. Terwijl die mensen soms niet eens de leer van de bijbel over de vervulling met de Heilige Geest op een rijtje hadden. Met andere woorden ze, leefden in de realiteit van de volheid van Gods Geest, zonder de theorie te kennen. Dat komt omdat ze aan de voorwaarden voor de vervulling voldeden. Ze beleden hun zonden waar de Geest van God hen over­tuigde. Ze waren gewoon om in te gaan op de innerlijke leiding van Gods Geest (ze lieten zich leiden) en ze hadden ook geleerd dat ze het niet van zichzelf moesten verwachten, maar van de zegen van de Heer.

 

het beeld van de waterleidingbuis

 

Je kunt een christen vergelijken met een stuk buis van de water­leiding. Het is immers Gods bedoeling dat er stromen van levend water door hem heen zullen stromen (Joh. 7:37,38).

Wil er water uit een water­lei­dingbuis stromen, dan moet die buis eerst aangesloten worden op het waterleidingnet. Op het moment dat iemand zich bekeert, ontvangt hij of zij de Heilige Geest. De christen is dus al “aangesloten” op het waterleidingnet van de Geest. Als je een stuk buis aansluit op het waterleidingnet, dan begint onmiddellijk automatisch het water er doorheen te stromen. Alleen als de buis geheel of half verstopt is, omdat er allerlei rommel in de buis zit zal het water worden tegengehouden. Misschien wordt het water voledig tegengehouden of er sijpelen wel­licht alleen wat druppels of een klein stroompje doorheen. Het hangt er vanaf hoe ernstig de verstopping is.

Zo is het ook met de christen. Als er rommel in zijn leven is, wordt de stroom van de Geest geblokkeerd of gehinderd. Onbeleden zonden, weigeren om in te gaan op de aandrang van Gods Geest, steunen op eigen kracht en inzicht. Die rommel hindert het vloeien van de Geest in ons en door ons heen. Als de rommel wordt verwijderd, zal automatisch het levende water beginnen te vloeien.

 

Het vervuld zijn met de Geest is de sleutel voor een krachtig christenleven. Daarom lijkt het op het eerste gezicht merkwaardig, dat de chris­tenen in alle brieven van het Nieuwe Testament maar één keer worden opgeroepen om zich uit te strekken naar die ver­vulling. Als het werkelijk de sleutel is voor een krachtig christenleven zou je verwachten, dat er keer op keer toe opgeroe­pen zou worden, maar dat is niet het geval. Het ontbreken van die herhaalde oproep is echter begrijpelijk als je beseft dat de vervulling automatisch het gevolg is van een juiste omgang met de Heilige Geest.

 

11.7.  Nog enkele opmerkingen

 

11.7.1. Geestelijk ademhalen

 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Uitademen: Je zonde belijden (1 Joh. 1:9). Tegenover God je zonde erkennen en danken

voor de vergeving.

 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Inademen: Jezelf weer bewust onder de leiding van God plaatsen en danken dat de

      Geest je weer vervult.  "Dank u dat U mij de zonde vergeeft. Ik stel me weer onder

      uw leiding."

 

11.7.2  "Gij hebt de volheid ontvangen"

 

Kol. 2:10.

Je hebt de volheid ontvangen "in Christus".

 

 Hebt ontvangen = voltooide tijd.

 Het is gebeurd, het is een feit.

 

11.7.3.  Door geloof in de volheid gaan staan

 

Drink door het geloof (Johannes 7:37-39). Als je je afgekeerd hebt van de zonde en je weer bewust onder leiding van God hebt gesteld, mag je door het geloof er op vertrouwen en er in gaan staan, dat Gods Geest je weer heeft vervuld.

 

11.7.4. Gebed om vervulling?

 

In de brieven aan de gemeenten worden de christenen nergens aangespoord om te bidden om de Heilige Geest. Dat is ook overbo­dig want vanaf de bekering woont de Heilige Geest in hen. We zijn allen gedrenkt met dezelfde Geest (1 Kor. 12:13)

 

In het Lucasevangelie (Luc 11:13) is er wel sprake van het bidden om de Heilige Geest. De Heer zei dit echter in de tijd dat de Heilige Geest nog niet was gekomen.Johannes 7:38 “de Geest was er nog niet”.  De Geest was nog niet uitgestort. Toen was het nodig om dit te bidden.

 

We zien dat de Heilige Geest ons automatisch vervult, als we aan de voorwaarden voldoen; dus is het niet echt nodig om om de vervulling te bidden.

 

Wellicht kan het helpen om te bidden als hulp bij een bewuste toeëige­ning van de volheid.

 

"Reinig mij en beheers mij in alles wat ik ben. Vervul mij

 weer met uw Geest, ik wend mij af van de zonde en onderwerp

 me weer aan uw leiding, dank U dat u mij weer vervult"

Een gebed om herstel van de volheid.

 

11.7.5. De noodzaak van Stille Tijd

  

De regelmatige persoonlijke omgang met God door gebed en het lezen van de Bijbel is belangrijk. Gods Geest kan ons moeilijker leiden en overtuigen van zonden, als we het regelmatige kontakt met de Heer verwaar­lozen. Dat zal een voortdurende vervulling in de weg staan.

 

11.7.6. Het verliezen van de volheid

 

Door zonde en ongehoorzaamheid verliezen we de volheid, maar we moeten er door belijdenis, onderwerping en geloof, telkens weer in gaan staan.

 

"Heer het spijt me dat ik (hierin ...) tegen U gezon­digd heb. Dank u dat de Here Jezus ook voor deze zonde betaald heeft. Wilt U mij vergeven en reinigen. Dank U dat U dat ook doet. Dank u dat ik weer witter ben als sneeuw en dat u deze zonde niet meer gedenkt. Heer, ik stel me ook weer onder Uw leiding en Uw heer­schappij. Dank u dat uw Geest me weer ver­vult."

 

Ook hier moeten we weer door het geloof wandelen en niet door het gevoel. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan weet je op grond van de bijbel, dat je vervuld bent met Gods Geest of je dat nu in je gevoel ervaart of niet. (2 Kor 5:7, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, niet door voelen.)

 

11.7.7. De voorwaarden

 

Evangelische leraren leggen de voorwaarden voor de vervulling op het eerste gezicht soms wat verschillend van elkaar uit, maar dat is slechts schijn. De woorden mogen soms wat verschillen, maar het komt altijd weer op de volgende drie dingen neer: reiniging, overga­ve en geloof.

 

“Yield and believe.”

 

11.7.8.  De normale vervulling en een vervulling tijdens en voor een speciale taak

 

De normale toestand voor een christen is vervuld zijn.  De bijbel spreekt over "mannen vol van de Heilige Geest" (Hand. 6:3,5). Bij speciale gelegenheden kwam de Geest met nieuwe volheid op gelovigen. Soms bij herhaling.  De eerste keer (Handelingen 2:4) en de tweede keer (Handelingen 4:31). De apostelen waren bij de eerste vervulling op de pinksterdag en opnieuw bij de tweede vervulling.

 

11.7.9.  Spreken met betoon van Geest en kracht

 

1 Kor 2:4.

 

De voornaamste voorwaarden: Weest vervuld met de Heilige Geest, zoals in deze studie wordt beschreven en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Dan zal de kracht van God zich openbaren als je in je aktiviteiten geleid wordt door de Geest van God.

 

11.7.10.  "Ik merk zo weinig van God in mijn leven."

 

Deze klacht heb ik geregeld uit de mond van christenen gehoord. Als dit ook jouw ervaring en klacht is, dan is de oorzaak van deze toestand, dat je niet vervuld bent met de Geest. De blokkade ligt altijd in het niet vervullen van één of meerdere van de drie hierboven genoemde voorwaarden voor vervulling.

 

Ga niet zelf naar binnen kijken in jezelf, vraag aan de Heer of Hij je door wil lichten.

 

11.7.11. Tot slot nog een korte samenvatting

 

- Het is een opdracht, je hebt er dus zelf invloed op.

- Wat het is, beheerst en gesterkt worden door de Geest.

- Weest steeds bezig om, het is niet eenmalig.

- De voorwaarden, zonde belijden, naar de Geest luisteren, op de Geest steunen.

- Er door geloof in gaan staan.

- Het verliezen van de volheid en het herstel ervan. Door belijdenis en bewust jezelf weer

  de heerschapij van de Heer stellen.

- Zekerheid van volheid door het geloof, niet door ervaringen

 

www.deboodschapvandebijbel.nl

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows
And it brings refreshing wherever it goes
Through the valleys and over the fields
The river is rushing
And the river is here
The river of God
Sets our feet a’dancing
The river of God
 
Fills our heart with cheer
The river of God
Fills our mouths with laughter
And we rejoice
For the river is here
The river of God Is teaming with life
And all who touch it
Can be revived
And those who linger
On this river’s shore
 
Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go
To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run
We dance with laughter giving praise to the Son
CHORUS
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier. Heer,
vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles vor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein) Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je,
Hij verwacht je en Hij zegt:
"Ontmoet mij hier."
(Refrein) Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
 
Opwekking nr. 642
Reacties
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul,
Let your Holy Spirit come and take control,
Of every situation that has troubled my mind,
All my cares and burdens on to you I roll.
Father, Father, Father.
Give your life to Jesus,
let Him fill your soul,
Let Him take you in His arms and make you whole,
As you give your life to Him,
He'll set you free,
You will live and reign with Him eternally.
Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control,
Hold me in your loving arms and make me whole,
Wipe away all doubt and fear and take my pride,
Draw me to your love and keep me by your side.
 
Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul
Let your Holy spirit come and take control,
Of every situation that has troubled my mind,
All my cares and burdens onto you I roll.
Father, Jesus, Spirit
 
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

Bron van levend water

 

Bron van levend water

ontspring nu in mij

zend uw Geest o Heilig God

en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart

'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder die mij geneest neem mij in uw armen

leid mij door uw Geest

neem mijn trots mijn twijfels

en mijn angsten nu

Trek mij met uw liefde

Ik verlang naar U

Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3x]

Geef jezelf aan Jezus die jou geneest

laat hem je omarmen en ontvang zijn Geest

als je hem vertrouwt

word je door Hem bevrijd

zul je met hem leven

tot in eeuwigheid

Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3x]

Bron van levend water

ontspring nu in mij

zend uw Geest o Heilig GOd

en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart

'k geef mijn last aan u

die heel mijn ziel bewaart

Refrein: Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]...

 

Opwekking 445

 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levend Water
 
          Smachtend naar het levend water.          
     Hongerend naar eeuwig Licht.          
           Woord van troost aan ons gegeven:          
biedt ons een nieuw vergezicht.
 
Refrein:  
    Levend met de zon van boven          
en de aarde om je heen.          
   Hij die is, zal zijn, al eeuwen.          
Zoals Mozes is beloofd.
      Woordenloos van onbegrijpen.          
Beker tot de rand gevuld.          
       Dorstig drinken, delend reiken.          
Harten vol van ongeduld.
          Refrein: Levend met de zon etc.
       Levend water dat mag stromen.
Klaterende waterval.            
God wil bij ons mensen wonen.            
Gaat met ons door 't diepste dal.
           
 
@ Cor Koolstra

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl